Печати
PDF

Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година

on .

Втор квартален извештај за јавните набавки во 2012 година

Анализата во овој извештај е направена врз основа на мониторинг на избран примерок од 40 постапки на договорни органи на централно ниво, чиешто јавно отворање на понудите се одвиваше во периодот од април до јуни 2012 година.