Вести

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија


СКОПЈЕ, 4 септември 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија, кој го опфаќа периодот од април до јуни 2014 година. Некои од клучните наоди се:

•    Сопрен е неколкугодишниот пад на бројот на жалбите доставени од фирмите до Државната комисија за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН). Во првото полугодие од 2014 година се доставени 330 жалби што претставува зголемување за 13,4%  во однос на истиот период лани. Воедно, за првпат по неколку години, во донесените решенија на ДКЖЈН доминираат одлуки за прифаќање на жалбите.
•    Голем дел од фирмите кои учествуваат на тендерите не успеваат со своите понуди да стигнат до фазата на евалуација. Притоа, причини за отфрлањето на нивните понуди се административни пропусти, како и неисполнување на поставените услови во тендерската документација.
•    Новите законски решенија кои стапија на сила од јануари 2014 година ги дадоа очекуваните резултати во однос на намалување на преговарањата без претходно објавување на оглас, но сè уште се неефикасни во однос на намалување на поништувањата. Во вториот квартал од 2014 година со преговарање се склучени договори во вредност од 10,5 милиони евра, а поништени се 22,4% од огласените тендери.
•    Конкуренцијата на тендерите и натаму не е на задоволително ниво. Електронска аукција беше одржана во 47% од постапките во мониторираниот примерок.

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Третина тендери со еден или ниту еден понудувач 6
2 Најново истражување на ЦГК 370
3 ПОВИК за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ финансиран од Европската Унија 663
4 Истражување на фирмите за нивното искуство при учеството на постапките за јавни набавки во 2016 год. 754
5 Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки 382
6 Институциите доброволно објавуваат само малку јавни информации 1075
7 На тендерите просечно има по 2,5 понудувачи, на е-аукциите учествуваат по 2 1506
8 Најниската цена и задоцнетите плаќања им создаваат најголеми проблемите на фирмите во јавните набавки 1720
9 Поддршка на истражувачкото новинарство за одговорно владеење 1950
10 ИНДЕКС НА РАЦИОНАЛНОСТ 14 1407
11 Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 1756
12 Опаѓа и онака малата конкуренција кај локалните тендери 1741
13 Конкуренцијата на тендерите останува ниска 1449
14 Малата конкуренција ги зголемува разликите во цените по кои државните институции купуваат исти производи и услуги 1870
15 Огромни разлики во цените по кои институциите купуваат исти производи и услуги 2046
16 Ново издание на „Препораките за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“ 1786
17 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1569
18 Јавните набавки на општините во 2013 година од 2 до 276 евра по жител 1715
19 Извештај од мониторинг на јавните набавки на локално ниво: Проценетата вредност на набавките – жежок костен за договорните органи 1721
20 Јавните набавки во регионот: законите различни, проблемите исти 1863