Вести

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија


СКОПЈЕ, 4 септември 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија, кој го опфаќа периодот од април до јуни 2014 година. Некои од клучните наоди се:

•    Сопрен е неколкугодишниот пад на бројот на жалбите доставени од фирмите до Државната комисија за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН). Во првото полугодие од 2014 година се доставени 330 жалби што претставува зголемување за 13,4%  во однос на истиот период лани. Воедно, за првпат по неколку години, во донесените решенија на ДКЖЈН доминираат одлуки за прифаќање на жалбите.
•    Голем дел од фирмите кои учествуваат на тендерите не успеваат со своите понуди да стигнат до фазата на евалуација. Притоа, причини за отфрлањето на нивните понуди се административни пропусти, како и неисполнување на поставените услови во тендерската документација.
•    Новите законски решенија кои стапија на сила од јануари 2014 година ги дадоа очекуваните резултати во однос на намалување на преговарањата без претходно објавување на оглас, но сè уште се неефикасни во однос на намалување на поништувањата. Во вториот квартал од 2014 година со преговарање се склучени договори во вредност од 10,5 милиони евра, а поништени се 22,4% од огласените тендери.
•    Конкуренцијата на тендерите и натаму не е на задоволително ниво. Електронска аукција беше одржана во 47% од постапките во мониторираниот примерок.

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 Малата конкуренција ги зголемува разликите во цените по кои државните институции купуваат исти производи и услуги 304
2 Огромни разлики во цените по кои институциите купуваат исти производи и услуги 674
3 Ново издание на „Препораките за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“ 512
4 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 514
5 Јавните набавки на општините во 2013 година од 2 до 276 евра по жител 571
6 Извештај од мониторинг на јавните набавки на локално ниво: Проценетата вредност на набавките – жежок костен за договорните органи 623
7 Јавните набавки во регионот: законите различни, проблемите исти 782
8 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 817
9 Цените на тендерите – растечки проблем во јавните набавки 754
10 Микропретпријатија од 36 општини се обучуваат за јавните набавки 875
11 Институциите за исти производи и услуги плаќаат цени со големи разлики 909
12 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 788
13 Наоди од мониторингот на јавните набавки во Македонија 812
14 Помошта од УСАИД за микропретпријатијата се проширува во североисточниот регион 871
15 Најнови резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1003
16 Малите фирми сметаат дека задоцнетото плаќање, кратките рокови и условите за учество се главни проблеми во набавките на локално ниво 834
17 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1082
18 Работни состаноци за примена на препораките за полесен пристап на микропретпријатијата до јавните набавки 996
19 Олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки 1235
20 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија за април-јуни 2013 1154