Вести

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија


СКОПЈЕ, 4 септември 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија, кој го опфаќа периодот од април до јуни 2014 година. Некои од клучните наоди се:

•    Сопрен е неколкугодишниот пад на бројот на жалбите доставени од фирмите до Државната комисија за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН). Во првото полугодие од 2014 година се доставени 330 жалби што претставува зголемување за 13,4%  во однос на истиот период лани. Воедно, за првпат по неколку години, во донесените решенија на ДКЖЈН доминираат одлуки за прифаќање на жалбите.
•    Голем дел од фирмите кои учествуваат на тендерите не успеваат со своите понуди да стигнат до фазата на евалуација. Притоа, причини за отфрлањето на нивните понуди се административни пропусти, како и неисполнување на поставените услови во тендерската документација.
•    Новите законски решенија кои стапија на сила од јануари 2014 година ги дадоа очекуваните резултати во однос на намалување на преговарањата без претходно објавување на оглас, но сè уште се неефикасни во однос на намалување на поништувањата. Во вториот квартал од 2014 година со преговарање се склучени договори во вредност од 10,5 милиони евра, а поништени се 22,4% од огласените тендери.
•    Конкуренцијата на тендерите и натаму не е на задоволително ниво. Електронска аукција беше одржана во 47% од постапките во мониторираниот примерок.

Филтер по Наслови
Прикажи #
# Наслов на артиклот Кликови
1 На тендерите просечно има по 2,5 понудувачи, на е-аукциите учествуваат по 2 400
2 Најниската цена и задоцнетите плаќања им создаваат најголеми проблемите на фирмите во јавните набавки 678
3 Поддршка на истражувачкото новинарство за одговорно владеење 801
4 ИНДЕКС НА РАЦИОНАЛНОСТ 14 608
5 Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија 871
6 Опаѓа и онака малата конкуренција кај локалните тендери 949
7 Конкуренцијата на тендерите останува ниска 775
8 Малата конкуренција ги зголемува разликите во цените по кои државните институции купуваат исти производи и услуги 1173
9 Огромни разлики во цените по кои институциите купуваат исти производи и услуги 1471
10 Ново издание на „Препораките за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“ 1178
11 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1062
12 Јавните набавки на општините во 2013 година од 2 до 276 евра по жител 1213
13 Извештај од мониторинг на јавните набавки на локално ниво: Проценетата вредност на набавките – жежок костен за договорните органи 1217
14 Јавните набавки во регионот: законите различни, проблемите исти 1325
15 Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки 1278
16 Цените на тендерите – растечки проблем во јавните набавки 1142
17 Микропретпријатија од 36 општини се обучуваат за јавните набавки 1268
18 Институциите за исти производи и услуги плаќаат цени со големи разлики 1301
19 Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1198
20 Наоди од мониторингот на јавните набавки во Македонија 1186