Завршени проекти

Печати
PDF

Проект за транспарентно владеење (2009-2013)

on .

Проектот развива механизми за зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на локалните самоуправи во Македонија, поттикнување на поголемо учество на граѓаните и на локалната бизнис заедница во процесот на одлучување во локалните самоуправи и размена на најдобри практики и искуства меѓу опшините како во земјава, така и во регионот. Проектните активности придонесуваат кон намалување на нивото на корупција во локалните заедници и кон засилување на довербата на граѓаните и бизнис претставниците во локалните власти.

Печати
PDF

Пристапот до информации - извор за поквалитетно информирање (2012-2013)

on .

Проектот треба да им овозможи на македонските новинари поголемо и поефективно користење на јавно достапните информации во насока на унапредување на квалитетот на информирањето и промовирање на слободата на изразувањето и независноста на медиуми.  
Проектот е финансиран од ЕУ преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР), а се спроведува во партнерство со Access Info Europe од Шпанија и Балканската истражувачка мрежа на новинари - БИРН од Македонија.

Печати
PDF

Кон ефикасни механизми на јавните набавки во (потенцијалните) земјите-кандидати за членство во ЕУ (2013-2016)

on .

Целта на проектот е да ги зајакне процесите на јавните набавки во земјите од Западен Балкан, поточно Србија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Проектот е подржан од Европската Унија преку програмата за партнерства за граѓанското општество, буџетска ставка: 22.020701 – Регионални и хоризонтални програми.

Водечка организација на проектот е Фондацијата за отворено општество Србија, а партнери во проектот се: Фондот отворено општество Босна и Херцеговина, Центар за граѓански комуникации, Македонија, Мрежа за афирмација на НВО секторот-МАНС, Црна Гора, Центарот за развој на непрофитниот сектор, Србија и Фондација отворено општество Словачка.

Печати
PDF

Проект на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки (2012-2017)

on .

Проектот го олеснува пристапот на микропретпријатијата до пазарот на јавни набавки во земјата, преку зголемување на капацитетите на микропретпријатијата и намалување на бариерите за нивно учество во јавните набавки. Тоа треба да придонесе кон поодржлив развој на микропретпријатијата и подобро искористување на потенцијалите за создавање работни места, раст и иновации.
Проектот е финансиран од УСАИД Македонија, а се спроведува во партнерство со фондацијата Фокус од Велес и со здружението ЕХО од Штип.

Видео сторија за поддршката на микропретпријатијата