Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

СКОПЈЕ, 14 мај 2013 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа периодот од октомври до декември 2012 година. Некои од клучните наоди се:

  • Законски задолжителната е-аукција не се закажала во 40% од мониторираниот примерок, додека кај секоја четврта спроведена е-аукција не се намалила почетната цена. Со тоа ефектот на заштеда на буџетски средствa не бил остварен кај поголемиот број набавки. Ова е директна последица на ограничувањата на конкуренцијата на тендерите преку несразмерно високите критериуми за оценување на способноста на фирмите за учество во постапките.
  • Во последното тромесечје од 2012 година поништени се 23,4% од тендерите на ниво на цела држава. На годишно ниво, процентот на поништувања во 2012-та е највисок во последните четири години и изнесува 24,2%, главно поради малиот број на понуди.
  • Преку нетранспарентната постапка со преговарање без објавување на оглас во последното тромесечје од 2012 година склучени се 408 договори во вредност од околу 22 милиони евра. На годишно ниво преку оваа постапка се потрошени околу 65 милиони евра. Главната причина за зголемување на бројот на овие договори, кои се на рекордно високо ниво, е неможноста да се закаже е-аукција од причина што не постои доволно конкуренција.
  • На врвот на десетте најголеми договори за јавни набавки склучени во 2012 година е  договорот на ЕЛЕМ за ископ на јаглен и јаловина во вредност од 53,3 милиони евра.

Извештајот од мониторингот е достапен овде. За повеќе информации ве молиме контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Македонските и бугарските новинари разменија искуства - како до поквалитетно информирање

СКОПЈЕ, 14 март 2013 година – Група македонски новинари, на тридневна студиска посета во Бугарија, се запознаа со практиките и искуствата на нивните бугарски колеги и експерти за поквалитетно информирање на јавноста преку примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Адвокатот во Програмата за пристап до информации во Софија, Александар Кашумов кој им помага на новинарите во остварување на ова нивно право, ги охрабри македонските новинари што повеќе да ги користат сите можности кои им стојат на располагање преку Законот за слободен пристап до информации за да добијат информации од државните институции. Кашумов истакна дека институциите во Бугарија самите објавуваат многу информации до кои новинарите порано доаѓале преку доставување барања за пристап до информации од јавен карактер.

Алексенија Димитрова, уредник во најтиражниот весник „24 часа“, која во последните 15 години преку механизмите за пристап до информации од јавен карактер објави ексклузивни и доверливи информации за внатрешната и надворешната политика на Бугарија, ги охрабри македонските новинари да го користат ова право не само за секојдневно информирање, туку и за подлабочински истражувања.

Печати
PDF

Policy brief за унапредување на транспарентното владеење

СКОПЈЕ, 28 февруари 2013 година - Центарот за граѓански комуникации, во партнерство со невладините организации НВО Инфоцентар и ЕХО ги издаде насоките за јавни политики за унапредување на транспарентното и отчетното локално владеење, како завршен документ од тригодишниот Проект на УСАИД за транспарентно владеење што овие три организации го спроведуваа од 2009 до 2013 година.

Документот е плод на повеќе од тригодишното работење со 13 општини од цела Македонија и секојдневното согледување на состојбите, промените, проблемите и потребите на локалните заедници, а во насока на натамошното унапредување на еден од најзначаните процеси во земјава - децентралнизацијата.

Печати
PDF

Јавни набавки на локално ниво: Различни набавки – исти проблеми

СКОПЈЕ, 14 февруари 2013 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот постапките за јавни набавки спроведени од институции на локално ниво во периодот од април до септември 2012 година.

Поставувањето на критериуми што фирмите треба да ги исполнат за да можат да учествуваат на тендерите коишто се несоодветни било за предметот на набавка, било за проценетата вредност на набавката, било за условите на пазарот е проблем кој е присутен кај речиси една третина од мониторираните постапки на локално ниво.

Законската обврска за одржување е-аукција за сите јавни набавки без оглед на вредноста сè потешко се остварува во тендерите на локално ниво. Во избраниот примерок од мониторингот  на јавните набавки на локално ниво, е-аукција се одржала само кај 46% од набавките.

Транспарентноста и отчетноста на договорните органи на локално ниво се доведени во прашање не само тогаш кога треба да бидат резултат на доброто владеење во институциите, туку и во случаите кога тие се точно наведени како законски обврски.

И кај мониторираните јавни набавки на локално ниво не изостануваат поништувањата на постапките, иако процентот на поништување (15%) е значително понизок од оној кај мониторираните постапки на институциите на национално ниво за истиот период(25%).

Фирмите што учествуваат на тендерите организирани од локалните институции ги лоцираат најчестите проблеми во: обемната документација што се бара од нив за учество на тендерите, во техничките спецификации и тендерските документации, во критериумите и начинот на евалуирање на понудите, во кратките рокови и во задолжителната е-аукција.

Извештајот е достапен и на www.ccc.org.mk. За повеќе информации ве молиме контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите . (Преземете го извештајот овде)


Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

СКОПЈЕ, 28 декември 2012 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа периодот од јули до септември 2012 година. Некои од клучните наоди се:

  • Во пораст е проблемот со поништување на поголемите тендери – оние за набавка на стоки и услуги во вредност поголема од 20.000 евра и за изведување работи над 50.000 евра. Постои растечки тренд на донесување одлуки за поништување на ваквите тендери главно поради тоа што проценетата вредност на набавките е пониска од понудената од фирмите.
  • Некои институции продолжуваат да не го почитуваат правилото за прецизно дефинирање на елементите за евалуација на понудите. Наместо квалитетот на понудите, во некои тендери се цени, главно, искуството на фирмите-понудувачи.
  • Во третиот квартал од 2012 година, склучени се 210 договори во вредност од 14 милиони евра преку нетранспарентната постапка со преговарање без објавување оглас. Вкупно, во првите девет месеци од 2012 година вредноста на овие договори изнесува околу 32 милиони евра.
  • Компаративната анализа на македонското законодавство со седум европски земји укажува дека ниту една од нив не креира т.н. „црна листа“ на понудувачи на кои им е забрането учество во јавните набавки за одреден период (1 до 5 години) како последица на активирање на банкарските гаранции.

Извештајот од мониторингот е достапен и на www.ccc.org.mk. За повеќе информации ве молиме контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .