Print
PDF

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

on .

There are no translations available.

Овој повик за учество на обука се однесува на локални граѓански организации кои ги исполнуваат следниве критериуми:

1) да се регистрирани во Северна Македонија;

2) да се активни во период подолг од една година;

3) да се непрофитна организација;

4) да имаат годишен обрт на средства до 50.000 евра.

Цел на обуката:

Со оваа обука сакаме да ги зголемиме капацитетите на локалните граѓански организации во државите од Западен Балкан и да овозможиме тие активно да учествуваат во борбата против корупција во полето на јавните набавки.

По завршувањето на обуката, обучените организации од секоја од петте држави од Западен Балкан (Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина) ќе имаат можност да поднесат предлог-проекти и да аплицираат за подгрантови. Очекуваниот број на грантирани организации од петте држави од Западен Балкан е 10 до 20.

Времетраење на обуката: тридневна обука/работилница

Очекуван број граѓански организации од Западен Балкан: 50

Очекуван број обучени учесници: 50

Очекуван број граѓански организации по земја: 10

Број на учесници по земја: 10 лица од 10 организации

Време и место на одржување:

Обуката ќе се одржи во Скопје, на 10, 11 и 12 јули 2019 год.

Рок за пријавување: Пополнетата пријава треба да се достави до This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it најдоцна до 1 јули 2019 година до 12.00 часот. Дополнителни информации можат да се добијат на (02) 3213 513 или на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Теми што ќе бидат опфатени:

1) Воведен дел: корупција во јавните набавки

-ранливоста на јавните набавки на корупција

-околности и причини за корупција во јавните набавки

-идентификување корупциски шеми

-клучни референтни точки за спречување корупција во системите за јавни набавки

-практични антикорупциски мерки во јавните набавки

2) Методологија на Balkan Tender Watch: вовед

Методологија: алатка за утврдување репери инструмент што се користи за идентификување точки во системите за јавни набавки кои се најранливи на корупција.

Обуката ќе опфати три главни сегменти кои ги опишуваат главните одлики на системите за јавни набавки врз основа на податоци собрани со примена на развиената алатка (методологија):

-првиот сегмент ќе се фокусира на законодавството (неговото усогласување со правилата на ЕУ и главните антикорупциски принципи) и генералниот перформанс на системите (резултати на ниво на систем според официјалните статистички податоци);

-вториот сегмент од алатката ќе се фокусира на циклусот на јавни набавки и се потпира на податоците од мониторингот на конкретни случаи на јавни набавки (претходно анализирани од страна на коалицијата BTW);

-третиот сегмент од алатката ќе се фокусира на мерење на респонзивноста на институциите одговорни за обезбедување интегритет и борба против корупција во јавните набавки. Овој приод треба да овозможи мерење на ефективноста на антикорупциските механизми (постапки и институции) врз основа на нивните интервенции во однос на потенцијални или докажани коруптивни практики кои веќе биле идентификувани од системот.

Обуката е замислена како циклус на учење и ја сочинуваат три основни чекори: истражување, развивање концепт и примена на концептот. На тој начин се зајакнуваат учесниците на обуката сами да ги истражуваат и да ги идентификуваат ранливите точки на корупција во јавните набавки во нивните локални заедници. Исто така, тие ќе бидат во можност самостојно да ја применат алатката за утврдување репери на BTW во нивните предлог-проекти базирани на локални случаи на корупција.

По обуките, сите обучени организации ќе бидат повикани да поднесат предлог-проекти и да учествуваат во подгрантовата шема.

Спроведување на алатката за утврдување репери на локално ниво од страна на избрани подгрантисти

Избраните подгрантисти ќе ги спроведуваат своите проекти во период од најмногу 12 месеци. Тие ќе ја применат алатката за утврдување репери на конкретни случаи на јавни набавки (3 до 5 случаи за секој подгрантист). За време на спроведувањето на проектот, подгрантистите ќе спроведуваат длабински мониторинг на избрани случаи со примена на алатката за утврдување репери и по завршувањето на нивниот мониторинг тие ќе изготват детални извештаи врз основа на нивните наоди. Исто така, подгрантистите ќе имаат можност да ги презентираат нивните извештаи и наоди на една од сесиите во рамки на регионалната конференција во организација на коалицијата.

 

Пријава

Генерални информации

Повик

Print
PDF

Active Transparency of Institutions is Still Very Low

on .

Today, 11 June 2019, the Center for Civil Communications published the ranking list of institutions under the Index of Active Transparency, which concerns proactive publication of public information for the year 2019 (March 2019) and covers all ministries, the Government and municipalities. The Index shows some key aspects, as follows:

-In 2019, active transparency of ministries and municipalities remains very low, although it is marked by an increase compared to last year. The compliance rate with obligations on proactive publication of information for all 97 institutions accounts for 56% (from possible 100%) and is increased by 12.5 percentile points compared to last year (when the average compliance rate stood at 43.5%).

-For the third year in a row, proactive publication of information by ministries shows a trend of increase and they demonstrate a significantly better track record compared to municipalities which, after two-year trend of decline, are demonstrating improvement in terms of active transparency. Average rate of active transparency accounts for 77.6% among ministries and 51.7% among municipalities.

-Bitola maintained its overall first rank from last year, while the best ranked among ministries this year is the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, as the second ranked institution overall. As regards regions across the country, the East Region has taken the primacy from last year’s top ranked Pelagonija Region, with the Skopje Region dropping to the bottom of this list.

-Both ministries and municipalities publish the least information on their respective financial matters, whereby the compliance rate among ministries stands at 57% and among municipalities it accounts for only 26% of information they are obliged to publish.

-As regards the response rate to requests submitted to all institutions under the instrument for free access to public information on the same day and with the same contents, municipalities responded thereto within an average deadline of 21 days (last year it was 20 days) and ministries responded within an average deadline of 34 days (last year it was 41 days). Unlike last year when all institutions responded to information requests, this year as many as 12% of institutions did not disclose information requested.

The Index of Active Transparency is developed as part of the activity Public Spending for Public Good, supported under the USAID Civic Engagement Project. This activity aims to increase effective public spending by reducing corruption and increasing transparency. For more information about work and activities of the Center for Civil Communications, please visit our website www.ccc.org.mk and http://www.opendata.mk/.

NOTE TO EDITORS

Since 1993, the American people, through USAID, have invested over 640 million dollars in North Macedonia. USAID is the world’s premier international development agency and catalytic actor driving development results. USAID’s work advances U.S. national security and economic prosperity, demonstrates American generosity and promotes a path to recipient self-reliance and resilience. For more information, please visit our Facebook pages: https://www.usaid.gov/north-macedonia and https://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia/

Print
PDF

Резултати од мониторингот на јавни набавки и анкетата меѓу фирмите

on .

There are no translations available.

Скопје, 22 мај 2019 година - Центарот за граѓански комуникации го објави извештајот од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули-декември 2018 година, како и резултатите од анкетата на фирмите за нивното искуство при учеството на тендерите.

Клучните наоди од мониторингот вклучуваат:

- Зачестено се спроведуваат големи тендери кои не се делат на делови, и со тоа се оневозможува конкуренција помеѓу фирмите, односно се доведува во прашање рационалното и ефикасното искористување на средствата.

- Конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена во однос на првото полугодие. Гледано на годишно ниво, во дури 32% од мониторираните тендери е добиена само една понуда.

- Зголемена е примената на нетранспарентната постапка со преговарање без објавување оглас. Во 2018 година се склучени вкупно 596 договори без објавување оглас, во вредност од 33 милиони евра, што е за 4 милиони евра повеќе од 2017 година.

- Продолжува да расте бројот на тендери што се поништени. Во 2018 година, целосно или делумно се поништени 27% од сите постапки за јавни набавки, што претставува раст од 3 процентни поени во однос на претходната година.

- Спроведувањето на јавните набавки од локално ниво се карактеризира со истите проблеми како години наназад: ниска конкуренција, многу тендери со по еден понудувач, висок процент на поништени тендери и стари, лоши, практики.

- Во 2018 година, фирмите доставиле 695 жалби до Државната комисија за жалби по јавните набавки, што претставува зголемување во однос на претходната година за дури 37%.

Најновата анкета меѓу фирмите покажува дека:

- Најчест проблем со којшто се соочуваат фирмите во јавните набавки и натаму е “најниската цена” како единствен критериум;

- Задоцнетото плаќање падна од втор најчест проблем лани, на осмото место годинава, иако сè уште просечно се чека по 6 месеци и 12 дена за наплата на побарувањата за завршените набавки;

- 48% од фирмите сметаат дека “секогаш” или “често” има корупција во јавните набавки;

- Просечната оценка со која фирмите го оценуваат процесот на јавни набавки во земјава изнесува 2,87, што е незначителен пораст во однос на лани кога оценката беше 2,85.

Print
PDF

Policy paper

on .

Planning of Public Procurements in Macedonia: Between the Needs and the Reality - State-of-affairs, problems that need to be addressed, and proposals for improvement.